free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Mensahe sa Ika-walong Anibersaryo
at Kongreso ng Anakbayan

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
30 Nobyembe 2006

Malugod akong nagpapaabot ng militanteng pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng Anakbayan sa dalawang magkasunod na mahalagang okasyon, ang pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng Anakbayan sa Nobyembre 30 at ang Kongreso nito sa Disyembre 7-10.

Makahulugan na Nobyembre 30 ang araw ng pagkakatatag ng Anakbayan. Sa araw na ito noong 1863, ipinanganak ang dakilang bayani na si Andres Bonifacio na nagtatag ng Katipunan at naglunsad ng pambansang demokratikong rebolusyon ng 1896 laban sa kolonyalismong Espanyol .

Sa araw na ito noong 1964, itinatag ang Kabataang Makabayan (KM). Naglunsad ang KM ng Pangalawang Kilusan sa Propaganda para ipagpatuloy ang pambansang demokratikong rebolusyon laban sa imperyalismong Amerikano at mga lokal na alipuris nito. Ang Anakbayan ay tagapagmana at tagapagpatuloy ng makabayan at rebolusyonaryong tradisyon ng Katipunan at Kabataang Makabayan.

Taglay ng Anakbayan ang hangarin ng kabataan na ipagpatuloy ang rebolusyong Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Kaugnay nito, susing tungkulin ng Anakbayan na itaguyod at ipalaganap ang makabayan, siyentipiko at makamasang kultura sa hanay ng mga estudyante at kabataang manggagawa, magsasaka at mga panggitnang saray.

Sabik lagi ang kabataan na sapulin ang kalagayan at mga problema nila at ng bayan. Laging nais nilang kumilos para sa kanilang kapakanan at maging mahalagang bahagi ng sambayanang Pilipino sa paglapat ng rebolusyonaryong kalutasan sa palagian at palubhang krisis sa pulitika, ekonomiya at kultura.

Kapuri-puri ang Anakbayan sa pagkamit nito ng mga tagumpay sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos ng kabataang Pilipino para itaguyod, ipagtanggol at isulong ang mga karapatan at interes nila sa balangkas ng pambansang demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino sa pamumuno ng uring manggawa.

Maigsi pa ang panahong lumipas mula nang itatag ng Anakbayan noong 1998 subalit nagkamit na ito ng mga makabuluhang tagumpay. Bunga ito ng minanang mga prinsipyo at linya at mga karanasan at aral mula sa Kabataang Makabayan at ng sariling pagkukusa at pagpupunyagi ng mga pinuno at kasapi ng Anakbayan.

Abot ng aking kaalaman na masigasig kayo sa pag-aaral, pagpropaganda, pag-organisa at pagpapakilos. Lumalaki ang Anakbayan. Maraming kabataan ang patuloy na naaakit sa organisasyon. Sa pagtatayo ng mga sangay ng Anakbayan sa paparaming paaralan, komunidad, pabrika at pamayanan ng magsasaka, sumasaklaw kayo sa pinakamaraming kabataang maaaring pakilusin para sa rebolusyonaryong pagbabago.

Mabilis na naitatayo ang mga bagong balangay sa mga komunidad dahil sa sarili ninyong pagsisikap at kooperasyon ng mga organisadong anakpawis. Wastong nakikiugnay kayo sa mga manggagawa, maralitang lunsod, magsasaka at mangingisda para magsiyasat sa kalagayan nila at matuto sa kanila. Sa gayon, nakakalapit ninyo ang mga kabataan sa kanilang hanay at naaakit ninyo silang magbuo ng mga sangay ng Anakbayan.

Nakakapagtayo kayo ng mga bagong sangay sa mga eskuwelahan. Pero mas mabagal lang ang pagtatayo ng mga ito kaysa sa mga komunidad. Sa tingin ko, puedeng pabilisin ang pagrekrut ng kasapi at pagbubuo ng sangay sa mga eskwelahan dahil bukas naman ang mga estudyante sa Anakbayan. Dapat lapatan agad ng kilos pang-edukasyon at pang-organisasyon ang mga eskwelahang walang sangay o salat sa kasapian ng Anakbayan.

Mainam na dumarami ang kabataan mula sa lunsod na nais manatili sa kanayunan para lumahok sa mga pakikibaka doon. Kailangang-kailangan ang edukadong kabataan sa mga gawain sa kanayunan. Kung gayon, dapat laging pinaparami ang mga sangay at kasapi ng Anakbayan sa mga eskwelahan.

Umasa sa sama-samang lakas ng kilusang kabataan. Maging militante at maging alerto sa mga imbing kilos ng kaaway sa panlilinlang, pananakot at pamamaslang. Nauulol ang mga pasista sa mga pagtatangka nitong supilin ang kilusan. Hindi kayang supilin ng militar at pulis ang mga makabayan at progresibong kabataan sa kalunsuran at kanayunan. Tuwing may namamartir, dumarami ang nais magrebolusyon.

Mainam na sa araw ng inyong anibersaryo, ang tematikong panawagan ninyo ay isulong ang kilusang pag-aaral at kilusang pambansa at demokratikong propaganda para sa rebolusyonaryong pagbabago sa lipunan. Sa Kongreso naman, ang tematikong panawagan ninyo ay solidong mag-organisa't magpatatag para ibayong magpalawak at mangahas na lumaban sa rehimeng Arroyo na sukdulan ang pagkapapet sa imperyalismo, pagnanakaw, pagkabulok, pagkabrutal at panlilinlang.

Magkaugnay, magkatuwang at komprehensibo ang mga tema para sa dalawang okasyon. Lalong lalakas ang Anakbayan kung lalo kayong magpapakahusay sa edukasyon at propaganda sa pangkalahatang linya ng pambansang demokratikong rebolusyon at sa solidong pag-oorganisang matibay na nakaugnay sa konsolidasyon, pagpapalawak at pagpapakilos sa kabataan para sa kapakanan nila at ng sambayanang Pilipino.

Umaasa ako na sa inyong Kongreso masusi ninyong malagom ang inyong karanasan, makilala ang mga kalakasang mapapaunlad pa at mga kahinaang dapat pangibabawan at maitakda ang mga tungkulin para lalo pa kayong lumakas at lalo pa ninyong maisulong ang kilusang kabataan at maparami at mapalaki ang inyong mga ambag sa pambansang demokratikong kilusan ng sambayanang Pilipino.

Tumitindi nang tumitindi ang krisis ng pandaidigang sistema ng kapitalismo at ng lokal na malakolonyal at malapyudal na sistema. Paborable ang ganitong kalagayan para sa rebolusyon dahil sa masidhi ang pagsasamantala at pang-aapi sa masang anakpawis at mga panggitnang saray at sa mayorya ng kabataang Pilipino. Madaling isulong ang kilusang rebolusyonaryo basta't masigasig kayong magparami ng bilang ang mga aktibista sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-oorganisa at pagkilos at magparami rin ng masang napapakilos sa pamamagitan ng mga kampanya.

May tantiya ako na sa susunod na taon lalo pang titindi ang krisis. Tatamaan ng panibagong resesyon ang ekonomiya ng US at magkakaroon ito ng masamang epekto sa Asya at Pilipinas. Lalong kamumuhian ng sambayanang Pilipino ang r ehimeng Arroyo dahil sa malubhang krisis at patuloy na pagdami ng paglabag sa mga karapatang tao. Lalaban pang lalo ang sambayanang Pilipino kung ipipilit ng rehimen ang constituent assembly para sa cha-cha o mandaya muli sa eleksiyon sa Mayo 2007.

Lalaki ang posibilidad na mapatalsik si Arroyo mula sa kapangyarihan kung pipigilin niya ang darating na halalan ng mga kongresita at senador, dadayain niya muli ang resulta ng halalan o wala siyang magawa para biguin ang pagpapanalo ng opisyon. Ibayong maging matatag at maisigasig sa mga kilos pangmasa ukol sa mga mahalagang usapin at isagawa ang malakihan at makapangyarihang pagkilos sa 2007.

Buo ang aking tiwala na sa mga susunod na taon ibayong lalakas ang Anakbayan sa hanay ng mga masang anakpawis at panggitnang saray at sa pambansang saklaw. Makakapagbigay kayo ng panibagong sigla sa lahat ng anyo ng pakikibaka. Kayo ang bagong pag-asa ng sambayanang Pilipino kapag taglay ninyo ang mga bagong ideya at sigasig para sa rebolusyonaryong pagbabago at pagkakamit ng ganap na pambansang kasarinlan, demokrasya, hustisya sosyal at lahatang panig na kaunlaran.###

return to top

backwhat's new