free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Mensahe ng Pakikiisa sa ADLO
sa Okasyon ng Ika-12 Kongreso

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Oktubre 14-16, 2006

Sa ngalan ng International League of Peoples' Struggle, malugod kong pinapaabot sa pamunuan at kasapian ng Association of Democratic Labor Organization (ADLO) ang maalab at militanteng pagbati ng pakikiisa sa okasyon ng inyong ika-12 Kongreso.

Sumasaludo kami sa ADLO bilang isang matibay, mabisa at maningning na asosyasyon sa balangkas ng Kilusang Mayo Uno. Pinupuri namin ang inyong mga tagumpay matapos ang inyong ika-11 Kongreso. Batay sa mga tagumpay na ito, makakasulong pa kayo sa isang bago at mas mataas na antas ng pag-unlad

May tiwala kaming masinop at matama ninyong malalagom at masusuri ang inyong positibo at negatibong mga karanasan, para humango ng mga aral at maitakda nang maliwanag ang mga bagong tungkulin. Wastong umayon kayo sa temang, "Ubos kayang patatagin at palawakin ang ating hanay tungo sa pagsusulong ng tunay, palaban at makabayang unyonismo."

Nakaharap tayo ngayon sa isang matinding krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ng lokal na naghaharing sistema ng mga malalaking komprador at panginoong may-lupa. Sobra-sobra ang pagpapahirap na ipinapataw sa uring manggagawa at sa sambayanang Pilipino ng mga imperyalista sa pangunguna ng Estados Unidos gayundin ng mga lokal na reaksyonaryo sa pamumuno ng rehimeng Arroyo sa ilalim ng mga patakarang "neoliberal globalization" at "war on terror" na itinutulak ng mga imperyalistang EU.

Ang panggigipit at pagsasamantala ng mga imperyalista at lokal na reaksyonaryo sa uring manggagawa ay nagkakaanyo sa mataas na tantos ng kawalan ng trabaho, pagkakait ng seguridad sa trabaho at iba pang karapatan, at pagbaba ng tunay na halaga ng sahod, sa pagtataas ng presyo ng mga bilihing pangkonsumo ng masa, kabilang ang upa sa bahay, elektrisidad, tubig, medisina, transportasyon, at iba pa.

Ginagawa ng mga kapitalista ang panghuhuthot sa pamamagitan ng mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa trabaho at pagsupil sa mga karapatang mag-unyon at mag-aklas. Ginagawa rin ng estado ang panghuhuthot sa pamamagitan ng debalwasyon ng piso at sa tasasyon na ang karaniwang taumbayan ang pinanagot. Ang nalilikom ng estado na pera ay nauuwi sa pagbabayad sa dambuhalang utang, sa super-tubo ng mga imperyalista, sa korupsyon at sa mga instrumento ng panunupil.

Palala nang palala ang karahasan ng estado at mga kapitalistang dayuhan laban sa uring manggagawa at iba pang mamamayan. Tinatakot ang mga manggagawa ng mga militar, pulis, pribadong security agency at mga maton. Marahas na binubuwag at sinusupil ang mga aklasan at iba pang kilos protesta ng mga manggagawa.

Isang pagsalakay sa uring manggagawa ang patuloy na pagbimbim kay Ka Bel at pananakot sa Anakpawis. Pinakamasahol at pinakaimbi sa mga krimen at katiwalian ang pagpaslang ng rehimeng Arroyo sa mga lider ng manggagawa sa ilalim ng Oplan Bantay Laya na nakahanay sa "war of terror" ni Bush laban sa mga mamamamayan ng daigdig. Malaking eskandalo ngayon sa buong daigdig ang malaking bilang ng pinapaslang, dinudukot at sinasaktan ng mga death squad ng rehimeng Arroyo.

Umaasa kami na ibayong lalawak at lalakas ang ADLO bunga ng inyong ika-12 na Kongreso. Mahalaga ang inyong paglawak at paglakas para inyong maipagtanggol at maisulong ang mga karapatan at interes ng mga manggagawa hindi lamang sa loob ng ADLO kundi ng buong uring manggagawa sa KMU at Pilipinas. Nasa interes at kapakanan ng uring manggagawa at sambayanang Pilpino ang pagpapatalsik sa rehimeng Arroyo at tuluy-tuloy na paglaban sa mga imperyalista at lokal na reaksyonaryong nagsasamantala at nang-aapi sa sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang ADLO at Kilusang Mayo Uno!

Palayain si Ka Bel!

Itigil ng rehimeng Arroyo ang pagpaslang sa mga manggagawa at iba pang mamamayan!

Itaguyod ang tunay, mapanlaban at makabayang unyonismo!

Ipaglaban ang pambansang kasarinlan, demokrasya, hustiya sosyal at kaunlaran!

Patalsikin ang rehimeng Arroyo at labanan ang mga imperyalistang amo nito!

Mabuhay ang uring Manggagawa!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

return to top

backwhat's new