free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 


 

Pagbati sa Bayan-Negros

Mensahe ng Pakikiisa
Ni Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
ILPS General Consultant

November 14, 2003

Malugod akong bumabati sa lahat ng opisyales at organisasyon ng BAYAN-Negros sa okasyon ng ikalawang asambleang panrehiyon nito.

Nakikiisa ako sa lahat ng inyong layuning makabayan at progresibo para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya ng sambayanang Pilipino laban sa dayuhang monopolyo kapitalismo, lokal na piyudalismo at burukrata kapitalismo.

May tiwala akong malalagom ninyo ang inyong karanasan, makikilala ang mga kalakasan at kahinaan at maitatakda ninyo ang mga tungkulin sa pagpapataas ng antas ng inyong kapasiyahan at kakayahan para isulong sa inyong rehiyon ang pambansang demokratikong kilusan laban sa imperyalismong Amerikano at papet na rehimeng Arroyo.

Sang-ayon ako sa tema ng inyong asamblea: "Labanan ang terorismo ng estado at imperyalistang agresyon! Mangahas magpalawak, mangahas makibaka! Lubhang mahalaga at napapanahon ito.

Dahil sa walang tigil na paglala ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at local na naghaharing sistema ng mga malalaking komprador at asendero, tumitindi ang terorismo ng estado at interbensiyon at agresyon ng mga imperyalista.

Karapatdapat na magiting at masigasig na magpalawak ng lakas at makibaka para sa mga pambansa at demokratikong karapatan ng sambayanang inaapi at pinagsasamtalahan.

Gawin ang lahat na magagawa para ibagsak ang imperyalismong Amerikano at mga papet na pinangungunahan ng pangkating Macapagal- Arroyo. Bantayan din ang kumpetisyon at sabwatan ng pangkating naghahari at pangkating Danding Cojuangco.

Anuman ang prinsipal na tunguhin ng relasyon ng dalawa, ang masang Pilipino ang pinagsasamantalahan at pinahihirapan nila.

Mabuhay ang BAYAN-Negros!

Mabuhay ang BAYAN!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
return to top

backwhat's new