free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 


 

Mensahe Ng Pagbati Sa KARAPATAN Sa Okasyon Ng IKA-2 Kongreso
Ni Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
National Democratic Front of the Philippines
Agosto 18, 2004

Nagagalak akong bumati at magpaabot ng pakikiisa sa mga kasapi at tagatangkilik ng KARAPATAN sa okasyon ng ika-2 Kongreso nito at sa pagdiriwang nito ng 9 na taon ng pagkilos para itaguyod ang karapatang tao at ipagtanggol ang pinagsasamantahang at inaaping mga uri, sektor, komunidad at mga individual.

Nagpapasalamat ako sa pagbibigay ninyo sa akin ng Gawad Karapatan bilang pagkilala sa tinagurian ninyong ulirang pagkilos o ambag sa pagtataguyod at pagtatanggol sa mga karapatang tao. Tinatanggap ko ang Gawad hindi lamang sa aking ngalan kundi sa ngalan ng lahat na aking kasama sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Ang pinakakarapat-dapat na tumanggap ng Gawad na ito ay lahat ng martir na nag-alay ng kanilang buhay para ipaglaban ang karapatang tao. Napakahusay na pinagpupugayan at binibigyan ng KARAPATAN at nating lahat sila ng pinakamataas na parangal.

Iminumungkahi ko ngayon na gawan ng mga album at bantayog ang mga martir magmula pa sa panahon ng pasistang diktadurang Marcos, laluna’t dahil sa kinokontrol ng mga reaksyonaryo ang paglilista at pagpaparangal sa mga martir.

Ang KARAPATAN mismo ay dapat parangalan dahil sa matapat at masigasig na pagsisikap at mga tagumpay nito na itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatang tao anuman ang hirap at panganib. Nakakalungkot subalit nakakapagbigay ng inspirasyong walang hanggan ang pagkamartir ng mga aktibista sa pangangalanga sa mga karapatang tao.

Sang-ayon ako sa inyong panawagang puspusang itaguyod at ipagtanggol ang karapatang tao ng mga mamamayan sa gitna ng tumitinding atake ng imperyalismo at pasismo. Ipagpatuloy natin ang pakikibaka ng ating mga martir para sa makatarungan, mapayapa at demokratiking lipunan.

Umaasa akong matutupad ninyo ang mga panghalatang layunin, katulad ng pagkonsolida sa mga tagumpay ninyo sa nakaraang 9 na taon at pagkaisahin ang mga kasapi ng Alyansa sa susunod na tatlong taon, ang pagpapalaganap sa pamana ng mga martir sa gawain ng karapatang tao para maging inspirasyon at gabay sa mga kasapi ng Alyansa at pagpapatalas ng mga kasanayan sa gawaing dokumentasyon upang mapahusay ang pagtulong sa Joint Monitoring Committee na bunga ng Komprehensibong Kasunduan sa Paggalang sa Karapatang Tao at Internasyonal na Makataong Batas.

May tiwala akong matutukoy ninyo ang mga kalakasan, kahinaan at suliranin para mabalangkas at mabuo ninyo ang plano para sa susunod na 3 taon, mahahalal ninyo ang matatag at masipag na pambansang pamunuan, mapagkakaisa ninyo ang Alyansa sa dokumentasyon, mapapataas ang diwang mapanlaban sa harap ng mga kahirapan at panganib at tataglayin ninyong lagi ang inspirasyon ng mga martir.

Lalong titindi ang pagsasamantala at pang-aapi at lalaganap ang mga paglabag sa karapatang tao dahil sa paglubha ng krisis ng pandaigdigang sistema ng kapitalismo at ng naghaharing uri ng malalaking komprador at asenedero. Kung gayon, lalaki at bibigat ang inyong gawain, responsabilidad, kahirapan at sakripisyo; at mag-iibayo ang inyong mga pagsisikap para tugunan at angkupan ang mga ito.

Natitiyak ko na aani kayo ng mas marami pang tagumpay. Higit ninyong mapapalakas ang KARAPATAN at mapalalaki ang ambag sa pangkalatang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa ganap na pambansang kasarinlan, demokrasya at makatarungang kapayapaan.

Mabuhay ang KARAPATAN!
Itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatang pantao!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!


 what's new